1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kokie gaisrinės saugos reikalavimai įmonei?

Vertinant objekto atitikimą gaisrinės saugos reikalavimams reikia užpildyti atitikties deklaraciją       (patvirtinta forma) atsakant į pateiktus klausimus.

 

 Objekto atitikties priešgaisrinę

      saugą reglamentuojantiems teisės aktams

deklaravimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS DEKLARACIJA

__________________

(data)

_________________

(vietovė)

Pirminė                                

Patikslinta     

1

Deklaruojančiosios įmonės pavadinimas, administracijos buveinės adresas

 

 

 

2

Objekto pavadinimas, adresas, naudojimo paskirtis (pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Žin., 2002, Nr. 41-1539)

 

 

 

3

Deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys

 

 

 

4

Atsakingo už objekto priešgaisrinę būklę asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys

 

 

 

5

OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS

5.1. INSTRUKTAVIMAS, MOKYMAS IR ATESTAVIMAS PRIEŠGAISRINĖS

SAUGOS KLAUSIMAIS

5.1.1. Ar objekte yra parengtos priešgaisrinės saugos instrukcijos

 

5.1.2. Ar rengiami teisės aktų nustatyta tvarka objekte dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais

 

5.1.3. Ar tinkamai pildomi priešgaisrinės saugos instruktavimų žurnalai

 

5.1.4. Ar objekte parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, ar su juo susipažinti ne rečiau kaip kartą per metus rengiamos pratybos

 

5.1.5. Ar objekte dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai mokomi ir atestuojami (tikrinamos jų žinios) priešgaisrinės saugos klausimais

 

5.2. TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

5.2.1. Ar teritorija išvalyta ir nušienauta, ar gamybos, augalinės kilmės atliekos, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose

 

5.2.2. Ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių yra laisvi ir tvarkingi

 

5.2.3. Ar tarpai tarp statinių (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, yra laisvi ir neužkrauti

 

5.2.4. Ar teritorijoje pažymėtos transporto priemonių stovėjimo, medžiagų laikymo vietos

 

5.2.5. Ar automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuos paros metu

 

5.2.6. Ar prie pagrindinio įvažiavimo į įmonės teritoriją įrengta pastatų, privažiavimo kelių ir vandens telkinių išdėstymo schema

 

5.3. STATINIAI IR PATALPOS

5.3.1. Ar evakuacijos keliai ir išėjimai tinkamai įrengti ir neužkrauti

 

5.3.2. Ar durys evakuaciniuose išėjimuose lengvai atsidaro iš vidaus bet kuriuo paros metu

 

5.3.3. Ar avarinių išėjimų vietose įrengtų langų ir durų grotos iš vidaus varstomos ir, reikalui esant, lengvai ir greitai nuimamos

 

5.3.4. Ar koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose yra evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, ar jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus

 

5.3.5. Ar evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas

 

5.3.6. Ar prie įėjimo į gamybines patalpas ir sandėlius nurodytos jų pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijos

 

5.3.7. Ar Asg, Bsg ir didesnėse kaip 50 m2 Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų patalpose yra pakabintos priešgaisrinės saugos instrukcijos

 

5.3.8. Ar rūkyti skirtos patalpos įrengtos pagal nustatytus reikalavimus

 

5.3.9. Ar rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose nelaikomi suslėgtųjų dujų balionai, ypač degios, labai degios medžiagos ir preparatai, sprogstamosios bei kitos pavojingos medžiagos, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingų produktų

 

5.3.10. Ar vietose, kur kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos užsandarintos reikalaujamo atsparumo ugniai užpildu

 

5.3.11. Ar žmonių evakuacijos planai įrengti pagal nustatytus reikalavimus

 

5.3.12. Ar visuomeninės paskirties pastatų budintis personalas žino, kaip elgtis kilus gaisrui ar įvykus avarijai, taip pat specialiųjų ar avarinių tarnybų telefonų numerius

 

5.3.13. Ar viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose yra priešgaisrinės saugos reikalavimų atmintinės

 

5.3.14. Ar gydymo paskirties pastatuose, kuriuose gydomi riboto judėjimo funkciją turintys ligoniai, šešiems tokiems ligoniams yra ne mažiau kaip vieneri neštuvai

 

5.3.15. Ar vaistinėje esančių ypač degių, labai degių ir degių skystųjų medžiagų kiekis neviršija 100 kg

 

5.4. ELEKTROS ĮRENGINIAI. APSAUGA NUO ŽAIBO

 

5.4.1. Ar statiniuose ir patalpose tvarkinga elektros instaliacija

 

5.4.2. Ar naudojami elektros prietaisai techniškai tvarkingi, ar jie tinkamai eksploatuojami

 

5.4.3. Ar vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, elektros prietaisų konstrukcija atitinka tai aplinkai nustatytai zonai keliamus saugos reikalavimus

 

5.4.4. Ar Asg, Bsg ir Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų patalpose nenaudojami elektros šviestuvai su nuimtais apsauginiais gaubtais

 

5.4.5. Ar visi elektros įrenginiai yra apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą

 

5.4.6. Ar nenaudojami nekalibruoti ir savos gamybos apsaugos aparatai

 

5.4.7. Ar elektros laidai ir kabeliai netiesiami tranzitu per sandėliavimo, evakuacinių išėjimų paskirties patalpas

 

5.4.8. Ar atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, yra papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais ir pan.)

 

5.4.9. Ar pastatų ir įrenginių apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio atitinka teisės aktų reikalavimus

 

5.4.10. Ar apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka

 

5.4.11. Ar laiku matuojama kabelių ir laidų izoliacijos varža, o matavimo rezultatai surašomi į tam tikslui skirtą žurnalą arba į atitinkamos formos aktą

 

5.4.12. Ar neeksploatuojami elektros įrenginiai išjungti iš elektros tinklo, ar išmontuota nenaudojama atviroji elektros instaliacija

 

5.5. ŠILDYMO, VĖDINIMO ĮRENGINIAI

 

5.5.1. Ar šildymo įrenginiai įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus

 

5.5.2. Ar prieš šildymo sezoną visi šildymo įrenginiai patikrinami ir, esant reikalui, suremontuojami

 

5.5.3. Ar atvirojo tipo šildymo prietaisai nenaudojami Asg, Bsg ir Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų patalpose

 

5.5.4. Ar iš vėdinimo kabinų, ciklonų, filtrų, ortakių degios dulkės ir gamybinės atliekos valomos pagal nustatytą grafiką

 

5.5.5. Ar vėdinimo kamerose nelaikomi nereikalingi įrenginiai ir kitos medžiagos

 

5.6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

5.6.1. Ar gamybinėse patalpose yra technologinių įrenginių išdėstymo schemos, kuriose pažymėtos įrenginių, darbo ir išėjimų vietos

 

5.6.2. Ar Asg ir Bsg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų gamybinėse patalpose bei sandėliuose yra įrengti automatiniai analizatoriai aplinkos orui kontroliuoti, ar jie tvarkingi ir veikiantys

 

5.6.3. Ar dažymo ir džiovinimo spintos, kameros, kabinos eksploatuojamos esant techniškai sutvarkytiems jų ištraukiamosios vėdinimo sistemos oro drėkintuvams, vandens filtrams, dažų, lakų gaudikliams, automatinio gesinimo ir kitiems įrenginiams

 

5.6.4. Ar naudojant ypač degius, labai degius ir degius skysčius, dažoma, lakuojama ir emaliuojama specialiai tam įrengtose patalpose

 

5.6.5. Ar reguliariai iš dažymo, džiovinimo spintų, kamerų ir kabinų valomos degios nuosėdos, ar sudarytas jų valymo grafikas

 

5.6.6. Ar nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų kiekvieną pamainą, o nuo statybinių konstrukcijų ir stogo – ne rečiau kaip kartą per mėnesį valomos dulkės ir kitos degios medžiagos

 

5.6.7. Ar medžio apdirbimo staklės turi vietinius siurbiklius su užsklandomis atliekoms šalinti

 

5.6.8. Ar susikaupusios medienos atliekos šalinamos laiku. Ar neperpildomi ciklonai ir dulkių surinkimo kameros

 

5.7. MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

5.7.1. Ar įmonėje, įstaigoje, organizacijoje medžiagos laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t. t.), jų fizikines ir chemines bei pavojingumo gaisro atžvilgiu savybes

 

5.7.2. Ar įmonėje, įstaigoje, organizacijoje sandėliavimo vietose yra medžiagų išdėstymo planas, o ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės – pakabinti ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių pavojingumą sprogimo ir gaisro atžvilgiu

 

5.7.3. Ar sandėliuose neužkrauti langai, durys ir vartai

 

5.7.4. Ar medžiagos, laikomos ne lentynose, sudėtos į rietuves ir ar pažymėtos šios sandėliavimo vietos juostomis ant grindų

 

5.7.5. Ar medžiagos nelaikomos ne sandėliavimo vietose

 

5.7.6. Ar degių ir nedegių medžiagų su degia pakuote sandėliuose nenaudojami elektros šildytuvai su atvirais kaitinimo elementais, viryklės ir kiti buitiniai elektros prietaisai

 

5.7.7. Ar sandėliuose praeigos tarp stelažų, rietuvių ir praeigos tarp stelažų, rietuvių ir sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų yra ne siauresnės kaip 0,8 m ir neužkrautos

 

5.7.8. Ar sandėlių, kurių plotas didesnis kaip 200 m2, stelažai yra pagaminti iš ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktų. Ar praeigos tarp stelažų, rietuvių yra ne siauresnės kaip 1,2 m, o tarp sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų ir stelažų, rietuvių – ne siauresnės kaip 0,8 m

 

5.7.9. Ar sandėliuojamos medžiagos sukraunamos (sustatomos, sudedamos) į rietuves, krūvas, laikantis teisės aktų nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl jų dydžių ir tarpų tarp jų

 

5.8. TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS. GARAŽŲ PASKIRTIES OBJEKTAI

5.8.1. Ar transporto priemonių stovėjimo aikštelėse parengtas transporto priemonių sustatymo planas ir jų evakavimo tvarka kilus gaisrui

 

 

5.8.2. Ar transporto priemonės stovėjimo aikštelėse statomos paliekant tarp

 jų teisės aktuose nustatytus tarpus (tarp lengvųjų automobilių – ne mažesnį kaip 0,6 m, tarp krovininių – 0,8 m)

 

 

 

5.8.3. Ar transporto priemonių stovėjimo aikštelėse yra lynai (vilktys) automobiliams evakuoti ir ar pakankamas jų skaičius

 

 

5.8.4. Ar transporto priemonių apžiūros duobėse įrengtos ne mažiau kaip dvi išlipimo vietos

 

 

5.8.5. Ar garažuose, kuriuose yra įrengtos nevėdinamos apžiūros duobės ir rūsiai, nelaikomi automobiliai su dujine įranga

 

 

5.9. DURPYNŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

5.9.1. Ar prie miško esančiame durpyno pakraštyje įrengtas 75 m pločio priešgaisrinis ruožas

 

 

5.9.2. Ar durpyne kas 20 m iškasti bareliniai grioveliai, jungiantys vandens surenkamuosius kanalus

 

 

5.9.3. Ar vandens surenkamuosiuose kanaluose įrengtos vandenį sulaikančios užtvaros, užtikrinančios ne mažesnį kaip 0,6–0,8 m vandens lygį

 

 

5.9.4. Ar durpyno teritorijoje įrengti ne mažesnės kaip 1000 m3 talpos priešgaisriniai rezervuarai, išdėstyti ne didesniu kaip 500 m atstumu vienas nuo kito, ar prie jų įrengti kietą pagrindą turintys privažiavimo keliai ir 12x12 m aikštelės transporto priemonėms

 

 

 

 

5.9.5. Ar durpyno teritorijoje įrengti stebėjimo apžvalgos bokšteliai,  pranešimo apie gaisrą įrenginiai

 

 

5.9.6. Ar durpės į rietuves kraunamos laikantis teisės aktų nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl jų dydžių ir tarpų tarp jų

 

 

5.10. GAISRO GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

5.10.1. Ar gaisrui gesinti naudojamuose vandens telkiniuose yra pakankamai vandens, kad jį lengvai galėtų paimti gaisriniai automobiliai, ar privažiavimo keliai prie telkinių laisvi ir tvarkingi

 

5.10.2. Ar gaisrinių rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai yra pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant rezervuarų nurodyta jų talpa

 

5.10.3. Ar gaisriniai hidrantai yra tvarkingi ir parengti darbui, jų šulinių dangčiai lengvai atsidaro bet kuriuo metų laiku

 

5.10.4. Ar periodiškai (kartą per šešis mėnesius) tikrinama gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninė būklė, o patikros rezultatai fiksuojami į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą

 

5.10.5. Ar gaisrinio vandentiekio tinklas yra techniškai sutvarkytas, ar jis periodiškai (kartą per metus) tikrinamas, o patikros rezultatai surašomi į į tam tikslui skirtą žurnalą

 

5.10.6. Ar gaisrinės žarnos yra sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų

 

5.10.7. Ar gaisrinių čiaupų spintelės tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių yra aiškiai pažymėtas raidžių indeksas GČ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris

 

5.10.8. Ar priėjimų prie gaisrinių čiaupų vietos yra laisvos ir neužkrautos

 

5.10.9. Ar patalpose ir teritorijoje yra pakankamai pirminių gaisro gesinimo priemonių

 

5.10.10. Ar gesintuvai ir juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus

 

5.10.11. Ar gesintuvai patalpose išdėstyti tolygiai, ar yra ženklai, užrašai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą

 

5.10.12. Ar gesintuvai laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų

 

5.11. AKTYVIOSIOS GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

5.11.1. Ar objekte esančios aktyviosios gaisrinės saugos priemonės techniškai sutvarkytos ir veikiančios

 

 

5.11.2. Ar atliekama aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir ne rečiau kaip kartą per metus jos išbandomos

 

 

5.11.3. Ar aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninės priežiūros ir išbandymų rezultatai surašomi į tam skirtus žurnalus

 

6

Deklaracijos pateikimo data

 

7

Deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas, pavardė

 

Patvirtinu, kad Deklaracijoje ir pridedamuose dokumentuose arba jų kopijose pateikti duomenys tikslūs ir teisingi                                                                                                                          

 

_______________________________

(deklaruojančiosios įmonės vadovo parašas)

 

8

Pridedami dokumentai arba jų kopijos

 

 

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Deklaracijos atitikties vertinimas

9.1. Patvirtinu, kadDeklaracijoje pateikti duomenys tikslūs ir teisingi    

 

____________________

(VPGT  pareigūno parašas)

 

9.2. Deklaracijos 5 dalyje nurodyto priešgaisrinės saugos reikalavimo eilės numeris

Reikalavimo įvykdymo terminas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                      _____________________________

(VPGT pareigūno parašas)                                                     (deklaruojančiosios įmonės vadovo parašas)

 

           

 

 

 

Orgy