1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kiek gesintuvų mums reikia?

 Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

5 priedas

 

GESINTUVŲ IR GAISRINIO INVENTORIAUS PARINKIMO REIKALAVIMAI

 

1.            Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos, o kilnojamieji – LST EN 1866:2006 ir LST EN 1866-1:2007 standartų reikalavimus.

Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 1 punktą.

 

2. Gaisrų klasių žymėjimas:

2.1. A klasė – kietųjų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkaitusioms anglims;

2.2. B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai;

2.3. C klasė – dujų gaisrai;

2.4. D klasė – metalų gaisrai.

3. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

4. Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal technologinius reikalavimus.

5. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

6. Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kituose panašiuose pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

7. Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus.

8. Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai.

9. Gesintuvų skaičius parenkamas taip:

9.1. nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes;

9.2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (1 lentelė);

9.3. apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (2 lentelė);

9.4. apskaičiuojamas kilnojamųjų gesintuvų skaičius (3 lentelė).

10. Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas proporcingai tam plotui.

11. Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.

12. Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į panašios paskirties patalpas ir konkrečias sąlygas.

13. Įmonės, įstaigos, organizacijos teritorijoje (5000 m2 ir daugiau) pirminėms gaisro gesinimo priemonėms laikyti turi būti įrengti specialūs skydai ar stendai. Juose turi būti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smėlio dėžė ir kastuvas, nedegus audeklas, 2 laužtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi būti įrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose vietose, netoli nuo išėjimų iš patalpų. 5000 m2 teritorijoje turi būti įrengtas vienas skydas. Prie skydo ar stendo turi būti įrengta smėlio dėžė. Jei teritorijoje yra medinių ar karkasinių pastatų, skyduose turi būti po du kobinius.

Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 13 punktą.

 

14. Nedegaus audeklo matmenys turi būti 0,9–1,8 m. Jis skirtas nedideliam plotui gesinti.

15. Dėžės su smėliu arba sorbentu talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,3 m3. Prie dėžės privalo būti kastuvas. Dėžės su smėliu arba sorbentu turi būti įrengiamos galimo ypač degių, labai degių ir degių skysčių nuotėkio vietose. Smėlio dėžė įrengiama taip, kad į ją nepatektų kritulių ir būtų patogu kasti smėlį. Įvairios talpos indai ir inventorius dažomas raudonai.

 

1 lentelė

 

Gaisro klasė

Gesinimo medžiaga

vanduo

putos

dujos

Milteliai

ABC tipo

BC tipo

D tipo

A

+

+

-

++

-

-

B

-

++

+

++

++

-

C

-

-

+

++

++

-

D

-

-

-

-

-

++

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ + veiksmingiausia;

+ veiksminga;

- ne tokia veiksminga.

        Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

Eil.

Nr.

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuo-jamasis

matavimo

vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio–vandens mišinio – litrais)

2 kg (l)

4 kg (l

6 kg (l

1.

Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, priklausančios šioms pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijoms:

 

 

 

 

1.1. 

Asg, Bsg

100 m2

-

21 

1.2.

Cg

400 m2 

1.3. 

Dg

600 m2

-

2

1.4.

Eg 

800 m2 

2. 

Visuomeninės patalpos:

 

 

 

 

2.1.

viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, paslaugų paskirties

200 m2 

3

2.2.

kultūros, sporto, gydymo, religinės paskirties

400 m2

4

2.3.

mokslo, administracinės, transporto paskirties

500 m2 

4

3.

Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse: 

 

 

 

 

3.1.

kietų degių medžiagų

400 m2 

-

3.2. 

ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų

400 m2 

41

31 

4. 

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės: 

 

 

 

 

4.1.

lengvųjų automobilių 

50 vietų 

31 

21

4.2.

krovininių automobilių, autobusų

25 vietų 

31 

21 

5.

Degalinės

2 kolonėlės 

21 

6. 

Statybos:

 

 

 

 

6.1.

statomų pastatų viduje

1000 m2 

6.2.

pastoliai (pagal aukštus)

20 m 

-

7.

Ugnies darbų vietos

1 vieta 

21 

11 

8.

Transporto priemonės:

 

 

 

 

8.1.

lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt. 

12 

-

 

8.2.

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

 

1 vnt. 

 

 

 

8.3. 

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 

1 vnt. 

 

8.4. 

krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t

1 vnt. 

-

8.5.

krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t

1 vnt. 

1

8.6.

kombainai

1 vnt. 

21 

8.7.

kita žemės ūkio technika

1 vnt.

2

9. 

Individualūs lengvųjų automobilių garažai

1 vieta

-

10.

Garažų paskirties pastatai

500 m2 

4

11.

Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai

150 m2

12.

Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastatai

200 m2 

13.

Specialiosios paskirties pastatai

300 m2

16. Jūrų, geležinkelio ir oro transporto priemonėse gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

17. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.

18. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

19. Transporto priemonėje, gabenančioje pavojingus krovinius, turi būti vienas 6 kg ir vienas 2 kg miltelių turintys gesintuvai.

20. Pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje turi būti ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

21. Patalpose įrengtose rūkymo vietose turi būti ne mažiau kaip 2 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas.

Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 21 punktą.

 

22. Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonių (gesintuvas arba dėžė su smėliu ir kastuvu, kibirai su vandeniu ir pan.).

„22. Laikinoje ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonių (gesintuvas, turintis ne mažiau kaip 2 kg gesinimo medžiagos (l).“

Kilnojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

3 lentelė

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

 

Gesintuvų laikymo vieta

 

Skaičiuojamasis matavimo vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos
kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens mišinio – litrais)

20–25 kg (l)

40 ir daugiau kg (l)

1.

Gamybos ir sandėliavimo paskirties

patalpos, kurioms nustatytos šios

pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijos:

 

 

 

 

 

 

1.1.

Asg ir Bsg (didesnės kaip 400 m2)

800 m2

2

1

1.2.

Cg (didesnės kaip 600 m2, kuriose laikomi degūs skysčiai arba besilydančios kietos medžiagos)

1200 m2

2

1

2.

Teatrų ir koncertų salių scenos (žiūrovų skaičius vienu metu – daugiau kaip 800 žmonių)

1 scena

2

1

3.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

 

 

 

3.1.

lengvųjų automobilių

100 vietų

1

-

3.2.

krovininių automobilių, autobusų

50 vietų

2

1

4.

Ypač degių, labai degių ir degių skysčių bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse

1500 m2

2

1

5.

Degalinės

1 degalinė

1

-

 23. Lėktuvų stovėjimo aikštelėje turi būti vienas 20–25 kg (l) ir vienas 80–100 kg (l) gesinimo medžiagos turintys gesintuvai.

24. Nustatant konkrečios vietos gesintuvų skaičių būtina išsirinkti tik vieną iš 3 lentelės 4 ir 5 skiltyse nurodytų normatyvų.

Orgy